Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 7 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24. júna 2013
58k  217k  148k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o reforme štruktúry bankového sektora EÚ
PDN
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22. októbra 2012
465k  751k  741k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu)
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19. októbra 2012
195k  359k  334k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27. septembra 2012
387k  475k  666k 
Výbor pre právne veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15. júla 2011
26k  141k  88k 
Výbor pre právne veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní smernice o mediácii v členských štátoch, jej vplyve na mediáciu a jej uplatňovaní súdmi
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14. apríla 2011
51k  207k  127k 
Výbor pre právne veci postup legislatívnej iniciatívy
SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o navrhovaných predbežných opatreniach na zmrazovanie a zverejňovanie aktív dlžníkov v cezhraničných prípadoch
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28. júna 2010
618k  643k  995k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu
Právne oznámenie