Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15 януари 2014 г.
292k  245k  207k 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно бъдещето на малките земеделски стопанства
ИЗМЕНЕНИЯ
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8 февруари 2012 г.
38k  176k  105k 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони Обикновена законодателна процедура
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза
Правна информация