Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
2014 m. sausio 15 d.
260k  222k  322k 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl mažųjų ūkių ateities
PAKEITIMAI
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
2012 m. vasario 8 d.
31k  161k  98k 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su maisto produktų skirstymu labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims
Teisinis pranešimas