Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
2014. gada 15. janvāra
261k  223k  198k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par mazo lauku saimniecību nākotni
GROZĪJUMI
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
2012. gada 8. februāra
32k  160k  94k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā
Juridisks paziņojums