Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Salvini Matteo"  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
25 Νοεμβρίου 2011
158k  300k  250k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου