Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Salvini Matteo"  
Matteo Salvini
PE 470.029v02-00   A7-0406/2011
2011 m. lapkričio 25 d.
99k  274k  206k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl muitinių modernizavimo
Teisinis pranešimas