Доклади на Европейския парламент
9 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 април 2014 г.
34k  167k  252k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 февруари 2014 г.
57k  203k  302k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
ИЗМЕНЕНИЯ
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 януари 2014 г.
80k  239k  131k 
Комисия по рибно стопанство
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно конкретните действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 декември 2013 г.
43k  185k  290k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001
ИЗМЕНЕНИЯ
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 април 2013 г.
61k  203k  193k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
ИЗМЕНЕНИЯ
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 февруари 2013 г.
52k  197k  182k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98
ИЗМЕНЕНИЯ
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 декември 2011 г.
145k  393k  713k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
ИЗМЕНЕНИЯ
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 май 2010 г.
121k  260k  179k 
Комисия по правата на жените и равенството между половете Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза
ИЗМЕНЕНИЯ
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 април 2010 г.
575k  514k  905k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация