Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
8 Απριλίου 2014
35k  162k  75k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ που αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
12 Φεβρουαρίου 2014
58k  197k  289k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
30 Ιανουαρίου 2014
83k  224k  144k 
Επιτροπή Αλιείας
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
20 Δεκεμβρίου 2013
403k  59k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 827/2004 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
25 Απριλίου 2013
63k  205k  225k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
22 Φεβρουαρίου 2013
54k  192k  183k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
21 Δεκεμβρίου 2011
144k  387k  747k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
12 Μαΐου 2010
130k  278k  204k 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
15 Απριλίου 2010
338k  483k  1086k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου