Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "9" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Romeva i Rueda Raül"  
Raül Romeva i Rueda
PE 530.050v02-00   A7-0272/2014
2014 m. balandžio 8 d.
29k  159k  74k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose
Raül Romeva i Rueda
PE 519.821v02-00   A7-0102/2014
2014 m. vasario 12 d.
48k  194k  303k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano
PAKEITIMAI
Dolores García-Hierro Caraballo , Raül Romeva i Rueda
PE 519.712v02-00   A7-0070/2014
2014 m. sausio 30 d.
52k  206k  267k 
Žuvininkystės komitetas
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl konkrečių bendros žuvininkystės politikos priemonių, skirtų moterų vaidmeniui stiprinti
Raül Romeva i Rueda
PE 514.923v03-00   A7-0475/2013
2013 m. gruodžio 20 d.
36k  170k  291k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 827/2004, draudžiantis importuoti Atlanto didžiaakius tunus (Thunnus obesus), kurių kilmės šalis Bolivija, Kambodža, Pusiaujo Gvinėja, Gruzija ir Siera Leonė, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1036/2001
PAKEITIMAI
Raül Romeva i Rueda
PE 496.302v02-00   A7-0144/2013
2013 m. balandžio 25 d.
48k  186k  187k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti
PAKEITIMAI
Raül Romeva i Rueda
PE 502.049v02-00   A7-0042/2013
2013 m. vasario 22 d.
44k  183k  186k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98
PAKEITIMAI
Raül Romeva i Rueda
PE 474.078v02-00   A7-0449/2011
2011 m. gruodžio 21 d.
119k  367k  707k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano
PAKEITIMAI
Raül Romeva i Rueda
PE 439.236v02-00   A7-0155/2010
2010 m. gegužės 12 d.
73k  227k  166k 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektų
PAKEITIMAI
Raül Romeva i Rueda
PE 438.291v02-00   A7-0119/2010
2010 m. balandžio 15 d.
538k  451k  994k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas