Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Binev Slavi"  
Slavi Binev
PE 483.759v03-00   A7-0142/2012
24 Απριλίου 2012
87k  226k  282k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις τροποποιήσεις της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) με τις οποίες επεκτείνεται το γεωγραφικό πεδίο των εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και την ανατολική Μεσόγειο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Slavi Binev
PE 439.411v02-00   A7-0212/2010
28 Ιουνίου 2010
111k  251k  272k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου