Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
2013 m. spalio 1 d.
130k  281k  290k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui
PAKEITIMAI
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
2012 m. gruodžio 6 d.
167k  300k  442k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių srities veiksmų programa (programa „Fiscalis 2020“) ir panaikinamas sprendimas Nr. 1482/2007/EB
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
2011 m. kovo 28 d.
565k  544k  884k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros
PAKEITIMAI
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
2010 m. vasario 1 d.
56k  197k  234k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas