Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 4 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1. októbra 2013
127k  281k  462k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6. decembra 2012
171k  318k  409k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre dane v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCALIS) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28. marca 2011
564k  537k  871k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1. februára 2010
57k  204k  232k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu smernice Rady o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení
Právne oznámenie