Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 5 ar "7. parlamentārais sasaukums, Karas Othmar"  
Liem Hoang Ngoc , Othmar Karas
PE 526.111v02-00   A7-0149/2014
2014. gada 28. februāra
150k  358k  254k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par izpētes ziņojumu par trijotnes (ECB, Komisijas un SVF) lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm
Othmar Karas
PE 478.506v03-00   A7-0171/2012
2012. gada 12. jūnija
3983k  3315k  4780k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām
GROZĪJUMI
Othmar Karas
PE 478.507v03-00   A7-0170/2012
2012. gada 30. maija
1049k  1082k  1306k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību uzraudzību un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos
GROZĪJUMI
Othmar Karas
PE 441.366v02-00   A7-0251/2010
2010. gada 22. septembra
67k  231k  145k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par „Bāzele II” un Kapitāla prasību direktīvu pārskatīšanu (CRD 4)
KĻŪDAS LABOJUMS
GROZĪJUMI
Othmar Karas
PE 441.375v03-00   A7-0220/2010
2010. gada 30. jūnija
83k  216k  268k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums