Verslagen van het Europees Parlement
5 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Karas Othmar"  
Liem Hoang Ngoc , Othmar Karas
PE 526.111v02-00   A7-0149/2014
28 februari 2014
164k  379k  213k 
Commissie economische en monetaire zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG Onderzoeksrapport over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone
Othmar Karas
PE 478.506v03-00   A7-0171/2012
12 juni 2012
3804k  3241k  3554k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
AMENDEMENTEN
Othmar Karas
PE 478.507v03-00   A7-0170/2012
30 mei 2012
1075k  1169k  1034k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat
AMENDEMENTEN
Othmar Karas
PE 441.366v02-00   A7-0251/2010
22 september 2010
68k  219k  115k 
Commissie economische en monetaire zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over Bazel II en herziening van de richtlijn inzake kapitaalvereisten (CRD 4)
ERRATA
AMENDEMENTEN
Othmar Karas
PE 441.375v03-00   A7-0220/2010
30 juni 2010
86k  216k  252k 
Commissie economische en monetaire zaken Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat betreft de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling