Доклади на Европейския парламент
9 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10 април 2014 г.
21k  154k  64k 
Комисия по бюджети Бюджетна процедура
ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7 април 2014 г.
64k  208k  294k 
Комисия по бюджети Процедура на консултация
ДОКЛАД относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
ИЗМЕНЕНИЯ
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7 април 2014 г.
26k  153k  73k 
Комисия по бюджети Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз
ИЗМЕНЕНИЯ
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4 април 2014 г.
21k  161k  80k 
Комисия по бюджети Процедура на одобрение
ПРЕПОРЪКА относно проекта за Регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4 април 2014 г.
51k  212k  108k 
Комисия по бюджети Процедура на консултация
ДОКЛАД относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14 ноември 2013 г.
344k  370k  308k 
Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета Бюджетна процедура
ДОКЛАД относно съвместния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11 октомври 2013 г.
488k  672k  532k 
Комисия по бюджети Бюджетна процедура
ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25 февруари 2013 г.
50k  178k  109k 
Комисия по бюджети Бюджетна процедура
ДОКЛАД относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2014 г., Раздел III – Комисия
ИЗМЕНЕНИЯ
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28 юни 2010 г.
80k  222k  138k 
Комисия по транспорт и туризъм Обикновена законодателна процедура
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт
Правна информация