Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10 Απριλίου 2014
21k  149k  67k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία προϋπολογισμού
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7 Απριλίου 2014
65k  205k  456k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία διαβούλευσης
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7 Απριλίου 2014
27k  151k  208k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4 Απριλίου 2014
21k  160k  66k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία έγκρισης
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4 Απριλίου 2014
52k  209k  228k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία διαβούλευσης
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (αναδιατύπωση)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14 Νοεμβρίου 2013
346k  375k  388k 
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό Διαδικασία προϋπολογισμού
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το κοινό κείμενο για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11 Οκτωβρίου 2013
503k  706k  600k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία προϋπολογισμού
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25 Φεβρουαρίου 2013
53k  180k  114k 
Επιτροπή Προϋπολογισμών Διαδικασία προϋπολογισμού
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28 Ιουνίου 2010
81k  219k  150k 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου