Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "9" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
2014 m. balandžio 10 d.
16k  143k  64k 
Biudžeto komitetas Biudžeto sudarymo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projekto, III skirsnis – Komisija
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
2014 m. balandžio 7 d.
48k  191k  294k 
Biudžeto komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto
PAKEITIMAI
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
2014 m. balandžio 7 d.
19k  138k  68k 
Biudžeto komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių
PAKEITIMAI
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
2014 m. balandžio 4 d.
17k  150k  77k 
Biudžeto komitetas Pritarimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekto
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
2014 m. balandžio 4 d.
41k  196k  103k 
Biudžeto komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto (nauja redakcija)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
2013 m. lapkričio 14 d.
303k  354k  365k 
Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais Biudžeto sudarymo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto bendro teksto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
2013 m. spalio 11 d.
343k  613k  560k 
Biudžeto komitetas Biudžeto sudarymo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
2013 m. vasario 25 d.
33k  166k  107k 
Biudžeto komitetas Biudžeto sudarymo procedūra
PRANEŠIMAS dėl 2014 m. biudžeto sudarymo procedūros bendrų gairių, III skirsnis – Komisija
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
2010 m. birželio 28 d.
66k  198k  140k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos
Teisinis pranešimas