Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 9 ar "7. parlamentārais sasaukums, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
2014. gada 10. aprīļa
17k  142k  62k 
Budžeta komiteja Budžeta procedūra
ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu, III iedaļa — Komisija
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
2014. gada 7. aprīļa
52k  192k  294k 
Budžeta komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
GROZĪJUMI
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
2014. gada 7. aprīļa
19k  140k  68k 
Budžeta komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumiem
GROZĪJUMI
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
2014. gada 4. aprīļa
17k  150k  65k 
Budžeta komiteja Piekrišanas procedūra
IETEIKUMS par projektu Padomes regulai (ES, Euratom), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
2014. gada 4. aprīļa
42k  198k  92k 
Budžeta komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par projektu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (pārstrādāta redakcija)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
2013. gada 14. novembra
301k  341k  291k 
Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos Budžeta procedūra
ZIŅOJUMS par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
2013. gada 11. oktobra
345k  623k  482k 
Budžeta komiteja Budžeta procedūra
ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
2013. gada 25. februāra
33k  164k  93k 
Budžeta komiteja Budžeta procedūra
ZIŅOJUMS par vispārējām pamatnostādnēm attiecībā uz 2014. gada budžeta izstrādi, III iedaļa – Komisija
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
2010. gada 28. jūnija
66k  192k  131k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem
Juridisks paziņojums