Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 9 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10. apríla 2014
16k  139k  61k 
Výbor pre rozpočet Rozpočtový postup
SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7. apríla 2014
51k  197k  320k 
Výbor pre rozpočet Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7. apríla 2014
19k  142k  70k 
Výbor pre rozpočet Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie
PDN
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4. apríla 2014
17k  151k  77k 
Výbor pre rozpočet Postup súhlasu
ODPORÚČANIE o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4. apríla 2014
41k  200k  105k 
Výbor pre rozpočet Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14. novembra 2013
299k  339k  369k 
Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore Rozpočtový postup
SPRÁVA o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11. októbra 2013
340k  610k  551k 
Výbor pre rozpočet Rozpočtový postup
SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25. februára 2013
33k  166k  107k 
Výbor pre rozpočet Rozpočtový postup
SPRÁVA o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014, oddiel III – Komisia
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28. júna 2010
64k  193k  131k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy
Právne oznámenie