Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8 Ιουνίου 2011
70k  205k  122k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δράση κατά των ναρκών
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου