Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28 Νοεμβρίου 2013
33k  160k  77k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27 Ιουνίου 2012
496k  566k  907k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25 Απριλίου 2012
104k  241k  293k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου