Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
2013 m. lapkričio 28 d.
28k  161k  73k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
2012 m. birželio 27 d.
400k  476k  856k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
2012 m. balandžio 25 d.
81k  223k  280k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas