Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
12 Δεκεμβρίου 2013
149k  314k  228k 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου