Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19 Μαρτίου 2014
57k  209k  117k 
Επιτροπή Αλιείας Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19 Φεβρουαρίου 2014
140k  291k  190k 
Επιτροπή Αναφορών Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4 Δεκεμβρίου 2012
104k  225k  280k 
Επιτροπή Αλιείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1 Οκτωβρίου 2010
25k  155k  77k 
Επιτροπή Αλιείας Μη νομοθετικές διαδικασίες
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου