Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Wałęsa Jarosław" kohta leiti 4 vaste(t)  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19. märts 2014
41k  182k  84k 
Kalanduskomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19. veebruar 2014
79k  250k  117k 
Petitsioonikomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Petitsioonikomisjoni 2013. aasta tegevus
MUUDATUSED
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4. detsember 2012
85k  194k  232k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava
MUUDATUSED
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1. oktoober 2010
18k  134k  64k 
Kalanduskomisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatused
Õigusalane teave