Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
2014 m. kovo 19 d.
43k  199k  236k 
Žuvininkystės komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
2014 m. vasario 19 d.
80k  266k  176k 
Peticijų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl 2013 m. Peticijų komiteto veiklos
PAKEITIMAI
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
2012 m. gruodžio 4 d.
86k  213k  283k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą
PAKEITIMAI
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
2010 m. spalio 1 d.
19k  145k  72k 
Žuvininkystės komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlanto žvejyboje pakeitimų patvirtinimo Europos Sąjungos vardu
Teisinis pranešimas