Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 4 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
2014. gada 19. marta
42k  199k  100k 
Zivsaimniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Komoru Salu Savienību, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām Pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
2014. gada 19. februāra
82k  277k  173k 
Lūgumrakstu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Lūgumrakstu komitejas darbību 2013. gadā
GROZĪJUMI
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
2012. gada 4. decembra
85k  208k  265k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
GROZĪJUMI
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
2010. gada 1. oktobra
19k  145k  71k 
Zivsaimniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Konvencijas par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā grozījuma apstiprināšanu Eiropas Savienības vārdā
Juridisks paziņojums