Verslagen van het Europees Parlement
4 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19 maart 2014
42k  194k  82k 
Commissie visserij Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19 februari 2014
88k  272k  126k 
Commissie verzoekschriften Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
AMENDEMENTEN
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4 december 2012
86k  210k  253k 
Commissie visserij Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren
AMENDEMENTEN
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1 oktober 2010
19k  142k  66k 
Commissie visserij Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van wijzigingen in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
Juridische mededeling