Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 4 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19. marca 2014
42k  191k  115k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami, v mene Európskej únie
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19. februára 2014
81k  259k  194k 
Výbor pre petície Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o činnosti Výboru pre petície za rok 2013
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4. decembra 2012
86k  221k  263k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie
PDN
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1. októbra 2010
19k  147k  76k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie
Právne oznámenie