Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6 май 2013 г.
844k  944k  1245k 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация