Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6. maj 2013
567k  761k  862k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse