Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Franco Gaston" kohta leiti 1 vaste(t)  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6. mai 2013
592k  757k  868k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”
Õigusalane teave