Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
2013 m. gegužės 6 d.
578k  792k  1148k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“
Teisinis pranešimas