Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6 maj 2013
614k  753k  955k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom planetens gränser
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande