Доклади на Европейския парламент
3 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12 март 2014 г.
751k  808k  902k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО
ИЗМЕНЕНИЯ
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2 май 2011 г.
327k  498k  504k 
Комисия по икономически и парични въпроси Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит
ИЗМЕНЕНИЯ
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11 октомври 2010 г.
231k  383k  299k 
Комисия по икономически и парични въпроси Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД съдържащ препоръки към Комисията относно подобряването на рамката на ЕС за икономическо управление и за стабилност, по-специално в еврозоната
Правна информация