Europa-Parlamentets betænkninger
3 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12. marts 2014
530k  693k  813k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF
ÆNDRINGSFORSLAG
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2. maj 2011
247k  448k  414k 
Økonomi- og Valutaudvalget Høringsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud
ÆNDRINGSFORSLAG
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11. oktober 2010
163k  347k  199k 
Økonomi- og Valutaudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet
Juridisk meddelelse