Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12 Μαρτίου 2014
851k  850k  1061k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2 Μαΐου 2011
386k  515k  555k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Διαδικασία διαβούλευσης
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) Αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11 Οκτωβρίου 2010
240k  392k  319k 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην Ευρωζώνη
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου