Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Feio Diogo" kohta leiti 3 vaste(t)  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12. märts 2014
550k  663k  789k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
MUUDATUSED
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2. mai 2011
246k  425k  389k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Nõuandemenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11. oktoober 2010
152k  323k  192k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Soovitused komisjonile liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamise kohta eelkõige euroalal
Õigusalane teave