Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
2014 m. kovo 12 d.
572k  718k  1083k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB
PAKEITIMAI
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2011 m. gegužės 2 d.
253k  447k  482k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
2010 m. spalio 11 d.
155k  355k  274k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai dėl Sąjungos ekonomikos valdymo gerinimo ir stabilumo sistemos stiprinimo, ypač euro zonoje
Teisinis pranešimas