Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
2014. gada 12. marta
551k  707k  1044k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK
GROZĪJUMI
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2011. gada 2. maija
248k  457k  463k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
2010. gada 11. oktobra
158k  339k  277k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par Savienības ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošanu, it īpaši euro zonā
Juridisks paziņojums