Verslagen van het Europees Parlement
3 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12 maart 2014
586k  735k  843k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG
AMENDEMENTEN
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2 mei 2011
250k  456k  395k 
Commissie economische en monetaire zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11 oktober 2010
161k  344k  205k 
Commissie economische en monetaire zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende verbetering van het EU-kader voor economisch bestuur en stabiliteit, met name in de eurozone
Juridische mededeling