Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 3 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12. marca 2014
547k  732k  916k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2. mája 2011
243k  453k  472k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11. októbra 2010
157k  336k  275k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o zlepšení hospodárskeho riadenia a rámci stability Únie, najmä v eurozóne
Právne oznámenie