Europaparlamentets betänkanden
3 träff(ar) för "7:e valperioden, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12 mars 2014
547k  683k  829k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2 maj 2011
243k  434k  415k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11 oktober 2010
159k  328k  205k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om förbättring av ramarna för ekonomisk styrning och stabilitet i unionen, särskilt inom euroområdet
Rättsligt meddelande