Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Speroni Francesco Enrico"  
Francesco Enrico Speroni
PE 529.902v02-00   A7-0247/2014
24 Μαρτίου 2014
27k  155k  71k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)
Francesco Enrico Speroni
PE 506.157v03-00   A7-0107/2013
22 Μαρτίου 2013
27k  167k  76k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jürgen Creutzmann
Francesco Enrico Speroni
PE 492.916v01-00   A7-0229/2012
16 Ιουλίου 2012
39k  176k  81k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Birgit Collin-Langen
Francesco Enrico Speroni
PE 465.061v03-00   A7-0242/2011
21 Ιουνίου 2011
35k  173k  88k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Adrian Severin
Francesco Enrico Speroni
PE 460.647v01-00   A7-0047/2011
3 Μαρτίου 2011
45k  191k  107k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Elmar Brok
Francesco Enrico Speroni
PE 454.685v02-00   A7-0015/2011
31 Ιανουαρίου 2011
35k  189k  86k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tamás Deutsch
Francesco Enrico Speroni
PE 439.329v02-00   A7-0107/2010
26 Μαρτίου 2010
37k  191k  93k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miloslav Ransdorf
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου