Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, de Brún Bairbre"  
Άκυρη
PE 476.196v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0046
Συντάκτες : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
103k  49k 
σχετικά με την εμπορία αυγών προερχομένων από όρνιθες εκτρεφόμενες σε απαγορευμένους κλωβούς
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2011-11-14
Λήξη προθεσμίας : 2012-02-16
Αριθμός υπογραφόντων : 115 - 2012-03-13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου