Γραπτές δηλώσεις
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Skinner Peter"  
Εγκριθείσα
PE 464.670v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0022
Συντάκτες : Gay Mitchell,  Nirj Deva,  Marian Harkin,  Peter Skinner,  Angelika Werthmann
101k  57k 
σχετικά με την επιληψία
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/05/2011
Λήξη προθεσμίας : 15/09/2011
Ημερομηνία έγκρισης : 15/09/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν : P7_TA(2011)0395 (ο κατάλογος των υπογραφόντων είναι προσβάσιμος διά συνδέσμου εντός του εγκριθέντος κειμένου)
Αριθμός υπογραφόντων : 459 - 15/09/2011
Άκυρη
PE 464.214v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0020
Συντάκτες : Peter Skinner
101k  48k 
σχετικά με την καλή μεταχείριση των μελισσών στην Ευρώπη
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/05/2011
Λήξη προθεσμίας : 15/09/2011
Αριθμός υπογραφόντων : 107 - 16/09/2011
Άκυρη
PE 455.935v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0001
Συντάκτες : Jean Lambert,  Marian Harkin,  Olle Ludvigsson,  Peter Skinner,  Gabriele Zimmer
102k  51k 
σχετικά με την ελευθερία επιλογής των μέσων πληρωμής
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 17/01/2011
Λήξη προθεσμίας : 18/04/2011
Αριθμός υπογραφόντων : 157 - 07/04/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου