Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, mep.rich.lastName.96908_EL"  
Άκυρη
PE 484.526v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0012
Συντάκτες : George Sabin Cutaș,  mep.rich.lastName.96908_EL,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
100k  49k 
σχετικά με την αποψίλωση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12/03/2012
Λήξη προθεσμίας : 14/06/2012
Αριθμός υπογραφόντων : 133 - 14/06/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου