Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Franco Gaston"  
Zaudējis spēku
PE 484.526v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2012)0012
Autori : George Sabin Cutaș,  Gaston Franco,  Satu Hassi,  Daciana Octavia Sârbu
102k  59k 
par atmežošanu Eiropas Savienībā
Sākuma datums : 12/03/2012
Zaudē spēku : 14/06/2012
Parakstītāju skaits : 133 - 14/06/2012
Juridisks paziņojums