Писмени декларации
3 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Schaake Marietje"  
Отпаднала
PE 516.583v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2013)0016
Автори : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
95k  51k 
относно въздействието на обществените библиотеки върху общностите в Европа
Дата на внасяне : 07/10/2013
Срок : 07/01/2014
Брой подписали : 214 - 08/01/2014
Отпаднала
PE 488.325v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2012)0019
Автори : Gianni Pittella,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
96k  48k 
относно открито и съдействащо правителство
Дата на внасяне : 09/05/2012
Срок : 13/09/2012
Брой подписали : 179 - 13/09/2012
Отпаднала
PE 444.313v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2010)0053
Автори : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
109k  51k 
относно нарушаване на правата на човека в Иран след президентските избори през м.юни 2009 г.
Дата на внасяне : 14/06/2010
Срок : 14/10/2010
Брой подписали : 127 - 15/10/2010
Правна информация