Γραπτές δηλώσεις
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Schaake Marietje"  
Άκυρη
PE 516.583v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0016
Συντάκτες : Hannu Takkula,  Maria BADIA i CUTCHET,  Vilija Blinkevičiūtė,  Andrew Duff,  Cătălin Sorin Ivan,  Morten Løkkegaard,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Marietje Schaake,  Helga Trüpel,  Marie-Christine Vergiat,  Sabine Verheyen
91k  52k 
σχετικά με τον ρόλο των δημόσιων βιβλιοθηκών στις ευρωπαϊκές κοινότητες
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07/10/2013
Λήξη προθεσμίας : 07/01/2014
Αριθμός υπογραφόντων : 214 - 08/01/2014
Άκυρη
PE 488.325v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0019
Συντάκτες : Gianni Pittella,  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου,  Marisa Matias,  Katarína Neveďalová,  Marietje Schaake
110k  61k 
σχετικά με την ανοιχτή και εταιρική διακυβέρνηση
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/05/2012
Λήξη προθεσμίας : 13/09/2012
Αριθμός υπογραφόντων : 179 - 13/09/2012
Άκυρη
PE 444.313v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0053
Συντάκτες : Marietje Schaake,  Lena Kolarska-Bobińska,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler,  Fiorello Provera
104k  51k 
σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν από τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14/06/2010
Λήξη προθεσμίας : 14/10/2010
Αριθμός υπογραφόντων : 127 - 15/10/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου